Ulema Sicill-i Ahval Dosyaları:

Asılları İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi’nde bulunan 6835 şahıs dosyasından oluşmaktadır. Dosyalar, Şeyhülislâmlık makamına bağlı olarak farklı kaza, bölge ve kademelerde görev yapmış olan memurlara ait tercüme-i hal, icazetname, nüfus ve maaş belgeleri gibi değişik birçok belgeden oluşmaktadır. Dosyaların bazıları sadece zarftan ibaret olup bir kısmında da tercüme-i hal bulunmamaktadır.

Dosyalar; naib, müftü, müderris, muallim, muhzır, odacı, hademe, kâtip, dersiâm, eytam müdürü, kadı, müftü müsevvidi, şâhidü’l-hüküm, vaiz, şeyhülislâm, Meclis-i Meşayih azası, kazasker gibi birbirinden farklı ilmiye ve kalemiye memurlarına aittir.

6835 dosyanın dijitali, İSAM Kütüphanesi’nde incelenebilmektedir.

Bu dosyalarla ilgili bilgi ve katalog için ayrıca bkz. Hümeyra Zerdeci, Osmanlı Ulema Biyografilerinin Arşiv Kaynakları, Ankara: TDV Yayınları, 2008.