DB for Articles in Islamic Studies


26 : 1 - 26
Search

PDF


DETAIL
Atamov [Ethem], Mursal [Mürsel]
Kur’an-ı Kerim’de “Lealle” Edatının Kullanılışı ve Anlamları, Diyanet İlmî Dergi, 2013, cilt: XLIX, sayı: 3, s. 77-94
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ethem, Mürsel
Iyık Kuran: Maanilerinin Kırgızça Kotormosu Menen İsimli Mealin Tanıtımı ve Çeviribilim Açısından İncelenmesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2014, cilt: LV, sayı: 2, s. 173-194
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ethem, Mürsel
Bağlam Merkezli Bir Tahlil: Fatiha Suresinin Altıncı ve Yedinci Ayetleti, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2015, cilt: II, sayı: 4, s. 73-103
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ethem, Mürsel
Rusça Kur’an Çevirilerinin Tanıtımı ve Çeviribilim Açısından İncelenmesi -I (Arapçadan Rusçaya Yapılan Kur’an Çevirileri), Akademik Bakış: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 2016, sayı: 57, s. 264-279
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ethem, Mürsel
Rusça Kur’an Çevirilerinin Tanıtımı ve Çeviribilim Açısından İncelenmesi -II (Arapçadan Rusçaya Yapılan Kur’an Çevirileri), International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), 2016, sayı: 2, s. 196-220
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ethem, Mürsel
Rusça Kur’an Çevirilerinin Tanıtımı ve Çeviribilim Açısından İncelenmesi -III (Diğer Dillerden Rusçaya Yapılan Kur’an Çevirileri) = Investigation in Terms of Introduction and Translation Studies of Russian Quran Translations -III (Translations of the Quran from Other Languages in to Russian Language), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2016, cilt: IX, sayı: 47, s. 1070-1086
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ethem, Mürsel - Michael Shafiro
İbranice Meallerin Tanıtımı ve İncelenmesi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, cilt: IX, sayı: 2, s. 281-296
Rusça
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Jusupov, Mairambek - Mürsel Ethem
Iyık Kuran: Maanilerinin Kırgızça Kotormosu Menen İsimli Mealin Tanıtımı ve Çeviribilim Açısından İncelenmesi, Tefsir Araştırmaları Dergisi, 2017, cilt: I, sayı: 1, s. 132-157
Kırgızca
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ünsal, Ramazan - Mürsel Ethem
“YMM” Kökünün Art Süremli Semantik İncelenmesi = The Diachronic Semantics Analysis of the Root “YMM”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, cilt: X, sayı: 2, s. 113-132
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ethem, Mürsel
Son Çağrı Kur’an’ın Mukaddimesi Üzerine, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of Divinity Faculty of Hitit University, 2017, cilt: XVI, sayı: 32, s. 507-526
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ethem, Mürsel
Bir Tercüme Tekniği Olarak “Siz” Zamirinin “Biz” Şeklinde Tercümesi, Akademik Bakış: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 2017, cilt: 64, s. 158-168
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Eşmeli, İsmet - Mürsel Ethem
Ahıska Türklerinin Günlük Hayatla İlgili Bazı Halk İnanışları (Denizli Örneği), Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of Divinity Faculty of Hitit University, 2018, cilt: XVII, sayı: 34, s. 325-346
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ethem, Mürsel
Kırgızca Meallerde Anlam-Bağlam İlişkisi (Iyık Kuran Cana Kırgızça Kotormusu Bağlamında Eleştirel Bir İnceleme), Uluslararası Orta Asya Sempozyumu Bildiriler Kitabı: Göç, Yoksulluk ve Kimlik = International Central Asia Symposium Proceedings Book: Migration, Poverty and Identity , 2018, s. 554-564
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Karataş, Ali - Mürsel Ethem
Tefsir ve Tefsir Tarihi Açısından Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân Adlı Eseri, Uluslararası Sempozyum: Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları, 10-12 Ekim 2018, Bişkek/Kırgızistan = International Symposium: The Contributions of Muslim Scholars of Central Asia to the Islamic Civilization, 10-12 October 2018, Bishkek/Kyrgyzstan, 2019, s. 735-750
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ethem, Mürsel - İsmet Eşmeli
Ahıskalı Türklerde Nazar (Karşılaştırmalı Tahlil) = The Evil Eye in Meskhetian Turks (Comparative Analysis), Sürgününün 75. Yılında Ahıskalı Türkler 16-17 Kasım 2019, T. Y., s. 314-332
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ethem, Mürsel - İsmet Eşmeli
Ahıska Türklerinin Mirası: Halk İnanışları = The Heritage of Meshketian Turks: Folk Beliefs, 1. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu, 2019, s. 195-205
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ethem, Mürsel
Rusça Kur’an Çevirilerinin Tanıtımı ve Çeviribilim Açısından İncelenmesi - II (Arapçadan Rusçaya Yapılan Kur’an Çevirileri), Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) = International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), 2016, cilt: II, sayı: 2, s. 196-220
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ethem, Mürsel - İnayetulla Azimov
Kur’an Tercümelerinin Sorunu: Çokanlamlılık = The Complexity of Qur’an Translation: Polysemy, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, cilt: VII, sayı: 2, s. 745-772
Rusça
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ethem, Mürsel - Ramazan Ünsal
Kur’an’ı Anlamada İsrâliyat’ın Rolü = The Role of Isra’iliyyat in Understanding of the Qur’an, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2020, cilt: VII, sayı: 2, s. 1720-1744
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Eşmeli, İsmet - Mürsel Ethem
Ahıska Türklerinin Bazı Halk İnanışları (Geçiş Dönemleri ve Bazı Hayvanlar) (Denizli Örneği) = Some Folk Beliefs of Meskhetian Turks (Transition Periods and Some Animals) (The Example of Denizli), Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2020, cilt: VII, sayı: 2, s. 1811-1830
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ethem, Mürsel - Yusuf Topyay
“Son Çağrı Kur’an” İsimli Mealin Çeviribilim Açısından Değerlendirilmesi, Dinî Araştırmalar, 2020, cilt: XXIII, sayı: 59, s. 447-466
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ethem, Mürsel
Salih Akdemir ve Sami Dillerin Kur’anı Anlamadaki Rolü = Salih Akdemir and the Role of Semitic Languages in the Understanding of the Quran, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2021, cilt: VIII, sayı: 2, s. 649-665
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ethem, Mürsel
Rusça Kur’an Çevirilerinin Tanıtımı ve Çeviribilim Açısından İncelenmesi -I (Arapçadan Rusçaya Yapılan Kur’an Çevirileri), II. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu “Sivil Toplum Kuruluşlarının Barışın Tesisindeki Rolü”, 19-20-21 Mayıs 2016, Sarajevo, 2016, cilt: II, s. 392-407
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ethem, Mürsel - Yusuf Topyay
Mekke’de Hz. Muhammed’i Teselli Eden Kıssalar (Hz. Musa Örneğinde Karşılaştırmalı Tahlil) = Stories That Consolidated Prophet Muhammad (Pbuh) in Mecca (Comparative Analysis in the Example of Prophet Moses), Journal of Analytic Divinity, 2022, cilt: VI, sayı: 1, s. 122-147
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ethem, Mürsel - Sabri Demir
İnançta Gençliğin Vüsatı, 21. Yüzyılda Gençlik ve İnanç Eğilimleri, 2022, cilt: II, s. 779-883
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAIL
Ethem, Mürsel
Salih Akdemir (1950-2014), Kur’ân’a ve Tefsire Adanmış Ömürler, 2022, s. 237-243
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
Search