İlahiyat Makaleler Veri TabanıKarataş, Ali - Mürsel Ethem
Tefsir ve Tefsir Tarihi Açısından Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân Adlı Eseri, Uluslararası Sempozyum: Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları, 10-12 Ekim 2018, Bişkek/Kırgızistan = International Symposium: The Contributions of Muslim Scholars of Central Asia to the Islamic Civilization, 10-12 October 2018, Bishkek/Kyrgyzstan, 2019, s. 735-750
Türkçe

PDF -

ZOTERO (Zotero'ya kaydetmek için Zotero Connector eklentisini yükleyip tarayıcının sağ üst kısmında bulunan Zotero simgesini tıklayınız.)