Makaleler Veri Tabanı


İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 76 : 1 - 50 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Eser Adı   |   Yayın Tarihi 
 


Tekrar Ara
DETAY İmam Hatip Liselerinde Kur’an Eğitimi Üzerine Bir Araştırma (Tekirdağ Örneği) / Yakup Yüksel, 2016.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II. cilt, 1. sayı, 9-29. sayfa
DETAY Adem’i Şirke Bulaştırmak ya da Ayetleri Metnin Bütünlüğü İçinde Anlamak (A’raf, 7/189-190 Örneği) / Osman Kara, 2015.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, I. cilt, 1. sayı, 7-29. sayfa
DETAY Hz. Ömer’in Oluşturduğu Dîvânların Sahâbîlerle İlgili Bilgilerin Tespitine Etkisi / Mahmut Yazıcı, 2015.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, I. cilt, 1. sayı, 30-56. sayfa
DETAY Hz. Peygamber’in Suçlar Hakkında Uyguladığı Temel Prensipler / Osman Nedim Yektar, 2015.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, I. cilt, 1. sayı, 57-102. sayfa
DETAY Hasan Basri Çantay’ın Mealinde İtikâdî Görüşleri / Vezir Harman, 2015.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, I. cilt, 1. sayı, 103-171. sayfa
DETAY [Mehmet Keskin, İmam Eş’arî ve Eş’arîlik, İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2013, 320 s.] / tanıtan Vezir Harman, 2015.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, I. cilt, 1. sayı, 191-199. sayfa
Kitabiyat
DETAY [Ahmad Snobar, “Muşkilâtu Berâmici Ta’lîmi’l-’Arabiyye li’n-Nâtikîne bi-Ğayrihâ fî Turkiyâ-Mulâhaza Meydâniyye-Ma’a’ ‘Ardi Tecribeti Bernâmeci’l-’Arabiyye fî Muesseseti İstanbul li’t-Ta’lîm ve’l-Ebhâs”, İstanbul: İSAR Yayınları, 1436/2015, 88 s.] / tanıtan Osman Arpaçukuru, 2015.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, I. cilt, 1. sayı, 200-207. sayfa
Kitabiyat
DETAY İbn Miskeveyh’de Erdem Kavramı ve Temel Erdemler / Ramazan Turan, 2015.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, I. cilt, 2. sayı, 7-35. sayfa
DETAY Psiko-Sosyal Kelâm: İman Kavramı Bağlamında Duygu, Düşünce ve Davranış Etkileşimi / Vezir Harman, 2015.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, I. cilt, 2. sayı, 36-71. sayfa
DETAY Muhyî-i Gülşenî’nin Siret-i Murâd-ı Cihân’ında Medenî Hikmet Tasavvuru / Özkan Öztürk, 2015.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, I. cilt, 2. sayı, 72-105. sayfa
DETAY [İbrahim Coşkun, İslam Düşüncesinde İnkâr Problemi, İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 2014, 300 s.] / tanıtan Halil İbrahim Delen, 2015.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, I. cilt, 2. sayı, 106-113. sayfa
Kitabiyat
DETAY [Abdullah Karahan, Hadis Râvilerinin Güvenilirliği -Tespiti, İmkânı, Hadisin Sıhhatine Etkisi-, İstanbul: Sır Yayıncılık, 2005] / tanıtan Ali Sever, 2015.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, I. cilt, 2. sayı, 114-122. sayfa
Kitabiyat
DETAY Kur’ân’ın Anlatım Üslubu / Mehmet Kılıçarslan, 2016.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II. cilt, 1. sayı, 30-62. sayfa
DETAY Mehmed Hafîd Efendi ve Münteha’l-Kelâm fî Âyâti’l-Ahkâm Adlı Eseri / Zeynep Ceran, 2016.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II. cilt, 1. sayı, 63-76. sayfa
DETAY [Mehmet Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği, İstanbul: İFAV, 2015] / tanıtan Ali Sever, 2016.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II. cilt, 1. sayı, 77-85. sayfa
Kitabiyat
DETAY Kur’ân-ı Kerim’deki Temenni İfadeleleri / Mehmet Kılıçarslan, 2016.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II. cilt, 2. sayı, 13-44. sayfa
DETAY Kadı Abdülcebbar’ın Sâbiîliğe Tevhid Eksenli Yönelttiği Eleştiriler / Halil İbrahim Delen, 2016.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II. cilt, 2. sayı, 45-68. sayfa
DETAY [Serdar Demirel, Takıyye Şîa Rivayet Kültüründeki Derin Paradoks, İstanbul: Rıhle Kitap, 2016 ,152 s.] / tanıtan Ali Sever, 2016.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II. cilt, 2. sayı, 119-124. sayfa
Kitabiyat
DETAY İslam Felsefesi / Gordon Leff; Çeviren: Ahmet Bayındır, 2016.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II. cilt, 2. sayı, 89-117. sayfa
DETAY Hayâtu İbni’l-Cevzî ve Menhecuhû fi’t-Tefsîr min Hilâli Zâdi’l-Mesîr / Mehmet Kılıçarslan, 2016.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II. cilt, 2. sayı, 69-88. sayfa
DETAY Kelâm İlminin Deizm Eleştirisi Bağlamında Akıl ve Âlem Tasavvuru / Vezir Harman, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 1. sayı, 13-51. sayfa
DETAY Celâleddin ed-Devvânî’nin Kelâm Sistemi / Mustafa Akman, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 1. sayı, 53-99. sayfa
DETAY “Lisân-ı Beşer Lisân-ı Kur’ân’a Tercümân Olamaz” Adlı Makale ve Bir Değerlendirme / Muhammet Ali Tekin, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 1. sayı, 101-119. sayfa
DETAY Zekâi Kaplan’ın Hayatı, Kişiliği ve Mûsikişinaslığı / Merve Nur Kaptan, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 1. sayı, 121-138. sayfa
DETAY [Abdulvahap Özsoy, Hadis Tenkidi Sahâbe ve Tabiûn Dönemi, İstanbul: Beka Yayıncılık, 2016, 383 s.] / tanıtan Ali Sever, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 1. sayı, 139-142. sayfa
kitabiyat
DETAY [Mustafa Kara, İbn Teymiye’ye Göre İbn Arabî, İstanbul: Dergah Yay., 2017, ss. 182] / tanıtan Süleyman Arif Oran, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 1. sayı, 145-149. sayfa
Kitabiyat
DETAY Amr b. Âs’a Yöneltilen Eleştirilerin İncelenmesi / Abdullah Çimen, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 2. sayı, 245-270. sayfa
DETAY Meâllerin Girişleri Üzerine Tespitler ve Öneriler / Osman Kara, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 2. sayı, 14-44. sayfa
DETAY Vizeli Kelâmcı Bihiştî Ramazan Efendi ve Kelamî Dünyası / Mustafa Akman, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 2. sayı, 45-90. sayfa
DETAY X. ve XI. Yüzyılda İslam Felsefesinde Yapılan Adâlet Taksimleri: Fârâbî, Ebû’l-Hasan el-Âmirî, İbn Miskeveyh ve Râgıp el-İsfehânî Örneği / Ramazan Turan, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 2. sayı, 91-115. sayfa
DETAY Mustafa Şeref ve “Fukahâya Göre Hukûk-ı Âmme” Başlıklı Makalesi (Değerlendirme, Sadeleştirme ve Transkript) / Nizamettin Karataş, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 2. sayı, 117-141. sayfa
DETAY Şeyhulislâm Ebussuûd Efendi’nin Risâle fi’l-Mesh-i ale’l-Huffeyn’i Adlı Eserinin Tahkikli Neşri / Cemal Kalkan, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 2. sayı, 143-194. sayfa
DETAY Abdulkâhir el-Bağdâdî’nin Bilgi Teorisi / Vezir Harman, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 2. sayı, 195-423. sayfa
DETAY Kur’ân-ı Kerîm’de Tebennî ile İlgili Âyetlere Ebü’l-Berekât en-Nesefî ve Adudüddîn el-Îcî’nin Yaklaşımlarının Mukâyesesi / Hasan Haliloğlu, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 2. sayı, 271-308. sayfa
DETAY [Talip Özdeş, Mâturîdî’nin Tefsir Anlayışı, İstanbul: İnsan Yayınları, 2003, ss. 319] / tanıtan Yakup Bıyıkoğlu, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 2. sayı, 365-374. sayfa
Kitabiyat
DETAY [Norman Calder, Islamic Jurisprudence in the Classical Era, New York: Cambridge University Press, 2010] / tanıtan Ömer Yılmaz, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 2. sayı, 375-388. sayfa
Kitabiyat
DETAY [Ramazan Yıldırım, 20. Yüzyıl İslâm Dünyasında Hilafet Tartışmaları, İstanbul: İşaret Yayınları, 2016, ss. 312] / tanıtan Halil İbrahim Delen, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 2. sayı, 389-392. sayfa
Kitabiyat
DETAY [Ömer Faruk Yavuz, Varlık ve Yorum Açısından Kur’an Tasavvuru, Rize: Karadeniz Yayınları, 2007, s. 249] / tanıtan Soner Aksoy, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 2. sayı, 393-402. sayfa
Kitabiyat
DETAY [Zafer Ahmed Tânevî (Tehânevî) Osmânî, (v. 1974), (Mukaddimetü İ’lâi’s-Sünen) Ebû Hanîfe ve Ashâbühü’l-Muhaddisûn, Beyrut, 2001] / tanıtan Muhammet Ali Tekin, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 2. sayı, 403-408. sayfa
Kitabiyat
DETAY İsmâiliyye’nin Kur’ân Tefsirine Yaklaşımları / Muhammed Hüseyin ez-Zehebî; çev. Zakir Demir, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 2. sayı, 309-332. sayfa
DETAY Eşref Alî (Tehânevî) Tânevî’nin Reformist Düşüncesinde Tasavvuf / Şâh Muînuddîn el-Hâşimi, Cüneyd Ahmed el-Hâşimi; çev. Yakup Yüksel, Muhammet Ali Tekin, 2017.
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 2. sayı, 333-364. sayfa
DETAY Zihniyet-Din ve Toplumsal Değişim İlişkisi: Ülgener Örneği = Mentality-Religion and Social Change Relation: The Case of Ülgener / Köksal Pekdemir, 2018.
Tasavvur: Tekirdağ İlahiyat Dergisi [Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi], IV. cilt, 1. sayı, 13-32. sayfa
DETAY Kur’an-ı Kerim’de “Shb” Kökünün Semantik İncelemesi = The Semantic Review of the “Shb” in Quran / Ali Kaya, 2018.
Tasavvur: Tekirdağ İlahiyat Dergisi [Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi], IV. cilt, 1. sayı, 33-71. sayfa
DETAY el-Mantık fi’l-Karneyni’s-Sâbi’ ve’s-Sâmin el-Hicriyeyn Metnü’l-Cümel fi’l-Mantık li’l-Hûnecî ve’ş-Şurûhât Aleyhi = Khunaji’s al-Jumal in the Context in the Logic Studies in the Seventh and Eighth Century (AH) and the Commentaries Written on His Work / Ramy Mahmoud, 2018.
Tasavvur: Tekirdağ İlahiyat Dergisi [Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi], IV. cilt, 1. sayı, 73-93. sayfa
DETAY Türkçe Kur’ân Mâllerinde “ba-sa-ra” Fiilinin ve Türevlerinin Çeviri Problemi = The Translation Problem of the “ba-sa-ra” Verb and Its Derivatives in Turkish Quran Translations / Habip Gül, 2018.
Tasavvur: Tekirdağ İlahiyat Dergisi [Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi], IV. cilt, 1. sayı, 95-122. sayfa
DETAY Kadı Burhaneddin’in İksîrü’s-Seâdât Adlı Eserinde İbadetlerin Sırları = Mysteries of Worships in Qadı Burhanadden’s Work Ikseer as-Saadat / Nizamettin Karataş, 2018.
Tasavvur: Tekirdağ İlahiyat Dergisi [Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi], IV. cilt, 1. sayı, 123-165. sayfa
DETAY Arapça Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına Yönelik Bir Alan Araştırması (Tekirdağ İli/Süleymanpaşa İlçesi Örneği) = A Field Research on the Implementation of the Lesson of Arabic Language Teaching Program (Tekirdag (Turkey)/the Case of Süleymanpaşa District) / Osman Arpaçukuru, 2018.
Tasavvur: Tekirdağ İlahiyat Dergisi [Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi], IV. cilt, 1. sayı, 167-190. sayfa
DETAY İbn Cülcül’ün Kayıtlarındaki Mâserceveyh ile Nedîm’in Kayıtlarındaki Mâsercîs Aynı Kişi mi? = Could Mâsarjawayh in the Records of Ibn Djuljul be the Same Person Mâsarjîs in the Records of Nadîm? / Samet Şeneş, Levent Öztürk, 2018.
Tasavvur: Tekirdağ İlahiyat Dergisi [Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi], IV. cilt, 1. sayı, 191-218. sayfa
DETAY Malkaralı Şair Nev’î’nin Manzum Kırk Hadis Tercümesinin Neşri ve Tahlili = Publication and Analysis of Poetic Forty-Hadith Translation by Naw’ı of Malkara / Ali Sever, 2018.
Tasavvur: Tekirdağ İlahiyat Dergisi [Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi], IV. cilt, 1. sayı, 219-256. sayfa
DETAY Kur’an’daki Mübhem İfadelerin Çeviri Sorunu = The Question of Translation of the Ambiguous Statements in the Qur’an / Osman Kara, 2018.
Tasavvur: Tekirdağ İlahiyat Dergisi [Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi], IV. cilt, 1. sayı, 257-282. sayfa
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 76 : 1 - 50 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tekrar Ara