İlahiyat Makaleler Veri Tabanı


İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 18 : 1 - 10 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa

 
Tekrar Ara

PDF


DETAY
Ethem, Mürsel
Rusça Kur’an Çevirilerinin Tanıtımı ve Çeviribilim Açısından İncelenmesi -III (Diğer Dillerden Rusçaya Yapılan Kur’an Çevirileri) = Investigation in Terms of Introduction and Translation Studies of Russian Quran Translations -III (Translations of the Quran from Other Languages in to Russian Language), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2016, cilt: IX, sayı: 47, s. 1070-1086
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Aydın, Şükrü
Kur’an’a Göre Yahudiliğin Mısır Dönemi ve Bu Dönemdeki Bölge Halklarının Karakter Yapıları = Egypt Period According to Qur’an and Region Communities Character Structures in this Period, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2016, cilt: IX, sayı: 47, s. 1034-1045
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Çetin, Erol
Kierkegaard’ın Estetik Varoluş Aşamasına Yönelik Görüşlerinde Öne Çıkan Hususlar = Prominent Issues in Kierkegaard’s Views About Aesthetic Existential Stage, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2016, cilt: IX, sayı: 47, s. 1046-1049
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Dede, Halis - Mehmet Şirin Çıkar
Ebû Osman el-Mâzinî ve Sarf İlmindeki Yeri = Ebû Osman Al-Mâzinî and Its Role in Arabic Morphology, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2016, cilt: IX, sayı: 47, s. 54-63
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Karadeniz, Yasin
Dîvân-ı Hikmet’teki Eski Türkçe Unsurlar = Old Turkish Elements in Divan-ı Hikmat, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2016, cilt: IX, sayı: 47, s. 89-95
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Kaya, Hasan - Necat Çetin
Pir Sultan Abdal’ın Bir Mecmuada Yer Alan Şiirleri II = Poems of Pir Sultan Abdal in a Journal II, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2016, cilt: IX, sayı: 47, s. 96-112
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Kucak, Ömer
Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Siirt Dğumlu Gayr-i Müslim Memurlar (1879-1909) = Siirt Born Non-Muslims Government Official According to Sicill-i Ahval Registers (1879-1909), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2016, cilt: IX, sayı: 47, s. 260-268
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Pank, Çiğdem
Egemenlik Yetkisinin Laikleşme Süreci: Machiavelli’nin Etkisi = The Process of Secularization of Sovereignty Power: The Effect of Machiavelli, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2016, cilt: IX, sayı: 47, s. 286-293
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Orhan, Fatih - Ömer Korkmaz
14 Numaralı Adana Şer’iyye Sicili Defterindeki Ceza Hukuku ile İlgili Hükümlerin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi = The Evaluation of the Provisions Related to Criminal Law on the Court Records of Adana Religious Court, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2016, cilt: IX, sayı: 47, s. 1087-1097
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Özdemir, Saadettin - Resül Akkoyun
Kur’an-ı Kerim’de Geçen Tartışma Yönteminin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi = Investigations of Discussion Method in Holy Qur’an in Term of Religion Education, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2016, cilt: IX, sayı: 47, s. 1098-1115
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 18 : 1 - 10 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tekrar Ara