İlahiyat Makaleler Veri Tabanı


İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 5393 : 1 - 10 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa

 
Tekrar Ara

PDF


DETAY
Kaçer, Murat
İslam Siyasi Düşüncesinde Sabır Ekolü ve St. Augustine Karşılaştırması = A Comparison of the “Pro-Patience School” in Islamic Political Thought and St. Augustine , Anemon: Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019, cilt: VII, sayı: 1, s. 9-16
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Cirhinlioğlu, Zafer - Musa Tektaş
Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerinde Sosyolojik Temalar = Sociological Themes in the Poems of Mehmet Akif Ersoy, Anemon: Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019, cilt: VII, sayı: 1, s. 99-109
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Dönmez, Mehmet - Serkan Balcı, Hasan Çelik
Alevilikte Musahiplik Erkânı ve Bu Erkânın Uygulamasındaki Yaş ile İlgili Genel Değerlendirmeler = Companionship Ritual in Alevism and General Considerations About Age in Practice of This Ritual, Anemon: Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019, cilt: VII, sayı: 1, s. 255-263
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Akalın, İsa
Osmanlı Son Dönemi Bilginlerinde Hz. Peygamber’in Sünnetine Bağlılık Vurgusu -Manastırlı İsmail Hakkı’nın Mevâidü’l-İn’âm Kitabı Örneğinde-, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019, cilt: VI, sayı: 11, s. 63-73
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Tekin, Ahmet
Molla Halil es-Si’irdî ve el-Manzûmetu’z-Zumurrudiyye Adlı Eseri = Halil es-Si’irdi the Mollah and His Work with the Name of el-Manzûmetu’z-Zumurrudiyye, Taras Shevchenko II. International Congress on Social Science, February 1-3, 2019-Ankara, 2019, s. 602-613
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Yıldız, İbrahim
Müberred ve “Me’ttefeka Lafzuhû ve’htelefe Ma’nâhü mine’l-Kur’âni’l-Mecîd” Adlı Eseri Bağlamında Vücûh ve Nezâir İlmine Katkısı = Muberred and His Work Named “Ma Ittifaqa Lafzuhû ve Ihtalafa Ma’nâhu min al-Quran al-Majîd” and Its Contribution to the Scientific of the Wucûh and Nazâir, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2019, cilt: XII, sayı: 62, s. 1851-1857
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Türk, Nurdoğan
Mâide Sûresi’nin 3. Âyetindeki İslâm Dinine Ait Vurgular = Emphasises Belonging to the Religion of Islam in the Third Verse of the Chapter of Maidah, Taras Shevchenko II. International Congress on Social Science, February 1-3, 2019-Ankara, 2019, s. 538-547
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Türk, Nurdoğan
Ebû İshâk Sa’lebî (Ö. 427/1035) ve Eseri “Katlâ el-Kur’ân (Kur’ân’dan Etkilenerek Ölenler)” = Abu Ishaq Sa’labi (D. 427/1035) and His Work “Katla al-Qur’an (People Who Died Affecting by the)”, Taras Shevchenko II. International Congress on Social Science, February 1-3, 2019-Ankara, 2019, s. 527-537
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Tekin, Ahmet
Çârperdî’nin el-Muğnî fî ‘İlmi’n-Nahv Adlı Eseri = Çarperdi’s Work with the Name of el-Muğni fi ‘İlmi’m-Nahv, II. Atlas Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 15-17 Şubat 2019, Mardin, 2019, s. 284-295
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Öztürk, Mahmut
Mehmet Âkif’in Düşünce Dünyasında İstiklâl Marşı’nın Temelleri, İstiklal Marşı ve Anlam Dünyası, 2019, s. 11-48
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 5393 : 1 - 10 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tekrar Ara